21 april 2010

Vad är demokrati för något?

Cecilia Viklund

I Hong Kong Times fann jag en artikel om Barack Obamas första halvår där artikelförfattaren hävdar att Obamas administration har övergivit frågan om demokrati i världen. Det är en intressant, komplicerad och mångbottnad artikel som på många sätt handlar om vad man menar med själva ordet demokrati.
Artikelförfattaren, Joshua Muravchik, anför som demokratiska frågor: fria val, och dessutom mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet, föreningsfrihet och liknande, men över allt annat fria allmänna val. Och vad är det då Obamas administration har lagt sin tyngdpunkt på i internationella frågor? Jo, fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, en non-interventionspolitik från USA:s sida där nationell suveränitet ska respekteras. Presidenten citeras då han som exempel nämner vikten av att poliser i ett fattigt land har rimliga löner för att de ska behandla medborgarna rättvist och inte korrumperas av ren själbevarelsedrift, och säger att en mängd grundläggande faktorer behöver fungera i ett samhälle förutom möjligheten att lägga en röstsedel i en låda. Muravchik förkastar detta resonemang som värdigt en sovjetpropagandist eller tredjevärldsdiktator.
Man skulle kunna hävda att just dessa saker; fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsovård, möjlighet för även kvinnor att leva värdiga liv, nationell suveränitet även för geopolitiskt känsliga länder, är en väsentligt del av det som gör ett land demokratiskt. Ett sant folkstyre förutsätter att folket inte enbart har en formell rätt att lämna in en röstsedel, utan också möjlighet att äta sig mätt, utbilda sig, arbeta, hålla sig frisk eller kunna få sjukvård, och även en möjlighet för ett land att välja ett styre eller ideologi som kanske inte passar hand i handske med planerna och idealen hos världens stormakter.
Bland mänskliga rättigheter hävdas ofta journalisters och munkars rätt att yttra sig, men mer sällan (eller aldrig) bönders rätt att äta sig mätta, även om rätt till bostad, arbete och ett rimligt välstånd ingår i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kan det vara något av detta Obama menar när han säger att han är "less obsessed with form, more concerned with substance" (mindre besatt av form, mer oroad över innehållet).
De finns de som anser att demokrati enbart är en form av omröstningssystem, och då oftast med enkel majoritet (51% bestämmer över 49). Man kan också se demokrati som ett helt samhällssystem av folkstyre, där både relativt välstånd, folkbildning, hälsovård, ömsesidig tolerans och förståelse, faktiska valmöjligheter i livet och fria diskussioner är väsentliga delar. Muravchik verkar anse att just fria allmänna val och ett liberalt samhälle är själva definitionen på vad demokrati är för något. Han hävdar även att om demokrati och mänskliga rättigheter hålls högt så kan man inte anse att alla samhällen är jämlika på ett moraliskt plan. På oklara grunder hävdar han USA:s särställning i denna moraliska tävlan, där USA är själva förkroppsligandet av dessa värden, och har ett större ansvar än något annat land i världen för att de sprids. Artikeln heter The Abandonment of Democracy och var från början publicerad i The Wall Street Journal 2009-06-29.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Endast kommentarer undertecknade med namn publiceras.